LOK

Mittetulundusühingu Logistikaohvitseride Kogu põhikiri

 

I ÜLDSÄTTED

1.1.       Mittetulundusühing Logistikaohvitseride Kogu (edaspidi Kogu) (inglise keeles „Estonian

Association of Logistics Officers“) on avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mille

asukohaks on Vatslaserva 21, Vatsla, Saue vald, 76915, Harjumaa, Eesti Vabariik.

1.2.       Kogu on mittetulunduslik logistika valdkonna ohvitseride vabatahtlik ühendus.

1.3.       Kogu majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

1.4.       Kogu on eraõiguslik juriidiline isik on sümboolika, pangaarve ja pitsatiga.

1.5.       Kogu on erakonnaväline. Erakondade ja teiste poliitiliste ühenduste ning nende

esindajate erakondlik tegevus Kogus on keelatud.

 

II EESMÄRK JA TEGEVUSED

2.1.       Kogu kannab järgmiseid eesmärke:

2.1.1.      koondada logistikaohvitsere;

2.1.2.      tugevdada Kogu liikmete ühtekuuluvustunnet;

2.1.3.      arendada Kogu liikmeid eetiliselt, vaimselt ja füüsiliselt;

2.1.4.      aidata kaasa Eesti Vabariigi kaitsevõime tugevdamisele ja logistikavaldkonna arendamisele;

2.1.5.      esindada ja kaitsta Kogu liikmete huve.

2.2.       Oma eesmärgi saavutamiseks Kogu:

2.2.1.      toetab logistikaohvitseride professionaalsuse ja ühtekuuluvuse arendamist;

2.2.2.      toetab Kogu liikmete enesetäiendamist;

2.2.3.      võib avaldada arvamust logistikaohvitseride teenistuskäigu kohta;

2.2.4.      osaleb oma võimaluste piires kaitsejõudude arengut, logistikaohvitsere, Kogu liikmete teenistust ning sotsiaalseid garantiisid reguleerivate õigusaktide eelnõude koostamisel ja avaldab nende kohta arvamust;

2.2.5.      esindab ja kaitseb oma liikmeid ja nende huve;

2.2.6.      korraldab riiklike ja kaitseväe tähtpäevade tähistamist, oma liikmete ja nende perekonnaliikmete seltskondlikku läbikäimist ja vaba aja veetmist;

2.2.7.      toetab kaitsetahte kasvatamist ja süvendamist rahva seas;

2.2.8.      teeb riigikaitset puudutavates küsimustes avalikku selgitustööd, osaleb aruteludes riigikaitse korralduse kohta;

2.2.9.      toetab logistika valdkonna elukutsete populariseerimist ja prestiiži tõstmist rahva seas;

2.2.10.   teeb koostööd teiste samalaadsete organisatsioonidega Eestis ja välisriikides;

2.2.11.   korraldab korjandusi ning avalikke, sealhulgas ka tasulisi üritusi riigikaitsega seotud tegevuste toetamiseks;

2.2.12.   tegeleb heategevusega;

2.2.13.   võib vastu võtta toetusi füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt, sealhulgas riigilt;

2.2.14.   arendab seadusega lubatud majandustegevust;

2.2.15.   osutab sponsortoetust, teeb annetusi ja kingitusi;

2.2.16.   teostab muid eesmärgi saavutamiseks vajalikke tegevusi.

 

III LIIKMESKOND

3.1.       Kogu liikmeskonna moodustavad tegev-, kandidaat-, toetaja- ja auliikmed. Kogu liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused.

3.2.       Kogu liikmeks astumine:

3.2.1.      Kogu liikmeks soovijal tuleb esitada juhatusele kirjalik avaldus;

3.2.2.      avalduse esitamisel peab olema vähemalt üks tegevliikmest soovitaja;

3.2.3.      Kogu liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek;

3.2.4.      Kogu üldkoosolek on kohustatud Kogu liikmeks vastuvõtmise otsustama järgneval üldkoosolekul;

3.2.5.      isik on vastu võetud Kogu liikmeks, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud Kogu liikmetest.

3.3.       Kogu liikmete arvestust korraldab juhatus.

3.4.       Kogu tegevliikmeks võivad olla ainult ohvitserid (sh reservis ja erus olevad ohvitserid).

3.5.       Kogu tegevliikmel on õigus:

3.5.1.      osaleda hääleõigusega Kogu üldkoosolekul põhikirjas kehtestatud korras;

3.5.2.      olla valitud juhatusse;

3.5.3.      esindada Kogu vastavalt juhatuse volituse ulatuses ja alusel;

3.5.4.      saada õiguslikku ja moraalset toetust ning kaitset Kogu võimaluste piires;

3.5.5.      kanda Kogu sümboolikat;

3.5.6.      osaleda kõikidel Kogu korraldatud üritustel;

3.5.7.      saada Kogu juhatuselt igakülgset teavet Kogu tegevuse kohta;

3.5.8.      pöörduda oma liikmeõiguste kaitseks juhatuse ja üldkoosoleku poole;

3.5.9.      isikliku kirjaliku avalduse alusel Kogust välja astuda;

3.5.10.   saada teavet tema isikuandmete töötlemise kohta Kogus ning tutvuda tema kohta kogutud isikuandmetega.

3.6.       Kogu tegevliige on kohustatud:

3.6.1.      täitma Kogu põhikirja;

3.6.2.      hoidma kõrgel Kogu ja Kogu liikmete au ja väärikust;

3.6.3.      maksma liikmemaksu üldkoosoleku poolt kehtestatud korras ning vajadusel tasuma Kogu ühisürituste osalustasu kui ta osaleb üritustel;

3.6.4.      olema teistele eeskujuks;

3.6.5.      osalema Kogu üldkoosolekutel;

3.6.6.      hoidma saladuses temale teatavaks saanud Kogu liikmete isikuandmeid.

3.7.       Kõik logistika eriala ohvitserikandidaadid (kadetid), sõltumata sõjaväelisest auastmest, saavad olla kandidaat- või toetajaliikmed, mitte tegevliikmed.

3.7.1.      Kandidaatliikmest tegevliikmeks saab ohvitseri auastme omistamisega ning lähtuvalt põhikirja punktist 3.2.

3.7.2.      Kogu kandidaatliikmele laienevad põhikirja punktid 3.5.4 – 3.5.10 ning 3.6.

3.8.       Kogu toetajaliikmeks võivad olla isikud, kes mingil põhjusel ei saa olla tegevliikmed.

3.9.       Kogu auliikmeks võib üldkoosolekul valida isikuid, kellel on riigikaitses, Kaitseväe logistika valdkonna arendamisel või Kogu ees silmapaistvaid teeneid.

3.9.1.      Kogu auliikmel on tegevliikme õigused lähtuvalt põhikirja punktist 3.5, kuid ta ei saa olla Kogu juhatuse liige.

3.9.2.      Kogu auliikmele ei kehti käesoleva põhikirja punkt 3.6.

3.9.3.      Kogu auliikme staatus määratakse ning võetakse ära Kogu üldkoosoleku otsusega.

3.10.    Kogu sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse kinnitab üldkoosolek.

3.11.    Kogu liige võidakse Kogust üldkoosoleku otsusega välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui ta:

3.11.1.   ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu või sisseastumismaksu;

3.11.2.   on esitanud Kogusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine Kogu liikmeks ei olnud õiguspärane;

3.11.3.   ei osale Kogu üldkoosolekul ja ei panusta aktiivselt Kogu töösse;

3.11.4.   on oluliselt kahjustanud Kogu mainet.

3.12.    Kogu liikmel, kelle väljaarvamist Kogu üldkoosolekul arutatakse, on õigus osaleda sellel üldkoosolekul sõnaõigusega. Juhatus teatab väljaarvatavale liikmele üldkoosoleku toimumisest vähemalt kolm nädalat ette.

3.13.    Väljaarvatud liikmel on õigus nõuda tema väljaarvamise otsuse läbivaatamist mitte enne kui ühe kuu möödumisel ja taotleda Kogu juhatuselt või üldkoosolekult enda liikmestaatuse taastamist.

3.14.    Kogu juhatus teavitab Kogust välja arvatud liiget otsuse tegemisest ja põhjustest kirjalikult, juhul kui liige ei osalenud üldkoosolekul.

3.15.    Isik, kelle liikmelisus on Kogus lõppenud, ei oma õigusi Kogu varale.

 

IV ÜLDKOOSOLEK

4.1.       Kogu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek vastavalt seadusele, kus peavad osalema kõik Kogu tegevliikmed ning võivad osaleda auliikmed.

4.2.       Üldkoosoleku kokkukutsumisel ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest. Üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata osalejate arvust. Üldkoosolek peab füüsiliselt kokku tulema vähemalt kord kalendriaasta jooksul.

4.3.       Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks.

4.4.       Üldkoosolekud toimuvad vähemalt kord aastas. Koosolekust teatab juhatus ette vähemalt kolm nädalat enne selle toimumist.

4.5.       Igal koosolekust osavõtval tegev- ja auliikmel on üks hääl ja volitatud hääled. Liikmed, kellel ei ole võimalik osa võtta üldkoosolekust, peavad sellest teatama juhatusele ja enda esindamiseks andma kirjaliku volituse mõnele teisele Kogu liikmele.

4.6.       Hääleõigus puudub liikmel, kes ei ole määratud tähtajaks tasunud sisseastumis- või liikmemaksu.

4.7.       Üldkoosolekust võtavad osa tegevliikmed. Teiste isikute osalemine on korraldatud järgmiselt:

4.7.1.      Auliikmed võivad osaleda hääleõigusega;

4.7.2.      Toetaja- ja kandidaatliikmed ning külalised võivad osaleda ilma hääletusõiguseta vastavalt üldkoosoleku igakordsele otsusele.

4.8.       Üldkoosoleku ainupädevuses on:

4.8.1.      Kogu põhikirja muutmine;

4.8.2.      Kogu eesmärgi muutmine;

4.8.3.      Kogu juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;

4.8.4.      Kogu aastaeelarve kinnitamine;

4.8.5.      Kogu majandusaasta aruande, raamatupidamisaruande, revisjonikomisjoni poolt koostatud aruande ja juhatuse tegevusaruande kinnitamine;

4.8.6.      Kogu auliikmete vastuvõtmine;

4.8.7.      Kogu Kodukorra kinnitamine;

4.8.8.      revisjonikomisjoni liikmete valimine;

4.8.9.      liikmelisuse otsustamine põhikirja punktide 3.2.3, 3.2.4, 3.9.3 ja 3.11 nimetatud juhtudel;

4.8.10.   Kogu tegevuse lõpetamine ja likvideerijate määramine.

4.9.       Kogu põhikirja muutmise otsus on vastuvõetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud Kogu liikmetest.

4.10.    Üldkoosolekul toimunu protokollitakse.

 

V JUHATUS

5.1.       Kogu tegevust juhib ja esindab juhatus.

5.2.       Juhatuse tööd juhib esimees või tema puudumisel aseesimees.

5.3.       Kogu juhatus valitakse kolmeks aastaks ja sinna võib kuuluda kolm kuni viis liiget, kelle määrab üldkoosolek.

5.4.       Juhatuse liikmed ja asendusliikmed valib üldkoosolek tegevliikmete seast.

5.5.       Juhatuse liikmed valivad endi seast esimehe ja aseesimehe, kes on esimehe asetäitja.

5.6.       Esimehel ja aseesimehel on õigus esindada Kogu kõikides õigustoimingutes üksinda, teised juhatuse liikmed võivad õigustoimingutes esindada Kogu kahekesi.

5.7.       Juhatuse esimees või aseesimees valmistab ette, kutsub kokku ja juhatab Kogu juhatuse ja üldkoosolekuid.

5.8.       Juhatuse esimees või selleks volitatud aseesimees kirjutab alla juhatuse otsustele, ametlikule kirjavahetusele ja finantsdokumentidele.

5.9.       Juhatus kehtestab Kogu liikmemaksude ja sponsorite poolt annetatud rahaliste vahendite vastuvõtmise ja arvestamise korra kooskõlas Eesti Vabariigi seadustega.

5.10.    Juhatus võtab vastu otsuseid Kogu rahaliste vahendite käsutamise kohta.

5.11.    Juhatus korraldab Kogu raamatupidamist ja arhiivi.

5.12.    Juhatus esitab üldkoosolekule kinnitamiseks oma tegevuse aruande ja majandustegevuse aruande. Kinnitatud aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.

5.13.    Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on esimees ja vähemalt kaks juhatuse liiget.

5.14.    Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustavaks esimehe hääl.

5.15.    Juhatuse liige saab oma ülesandeid delegeerida ainult kas teisele juhatuse liikmele või asendusliikmele.

5.16.    Juhatuse liikme tagasikutsumise korral asub tema asemele valimistel kõige rohkem hääli saanud asendusliige.

5.17.    Juhatuse vahetumisel soovitavad juhatuse liikmed uued juhatuse liikmed.

 

VI MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS

6.1.       Kogu võib omada nii kinnis- kui vallasvara, tegeleda majandustegevusega ning teha tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema põhieesmärkide saavutamiseks.

6.2.       Kogu vara moodustub:

6.2.1.      sisseastumis- ja liikmemaksudest;

6.2.2.      annetustest ja kingitustest;

6.2.3.      sihtotstarbelistest eraldistest;

6.2.4.      varast, mille füüsiline või teine juriidiline isik võõrandab Kogu kasuks;

6.2.5.      varast, mille Kogu omandab;

6.2.6.      muust seaduslikust tulust ja varast.

6.3.       Kogu liikmed ei kanna personaalset vastutust Kogu kohustuste ja majandustegevuse eest.

6.4.       Kogu ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest.

6.5.       Kogu raamatupidamine on korraldatud kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega.

6.6.       Kogu üldkoosolek kinnitab majandusaasta aruande, millele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.

6.7.       Kogu lõpetamisel, pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist, antakse allesjäänud vara mõnele teisele samalaadse eesmärgiga mittetulundusühingule.

 

VII ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

7.1.       Kogu vastutava töötlejana lähtub isikuandmete töötlemisel isikuandmete kaitse üldmäärusest ning teistest õigusaktidega sätestatust.

7.2.       Kogu liikmeskonna isikuandmete töötlemine toimub liikmete poolt vabatahtlikult ning nõusoleku alusel avaldatud isikuandmete osas.

7.3.       Kogu töötleb isikuandmeid oma ülesannete, kohustuste ja sõlmitud lepingute täitmiseks ning lepingutest tulenevate õiguste realiseerimiseks.

7.4.       Kogu on vastutav töötleja kogu liikmeskonna ning teatud juhtudel ka kolmandate isikute isikuandmete osas.

7.5.       Kogu poolt toimuv isikuandmete kogumine ja töötlemine peab olema eesmärgipärane, seaduslik, õiglane, asjakohane ja läbipaistev ning ebaõiged andmed tuleb parandada või kustutada.

7.6.       Isikuandmete edastamine, sh välisriikidesse, peab toimuma turvaliselt, kontrollitud kanalite ning e-posti aadresside kaudu, lähtudes minimaalsuse printsiibist.

7.7.       Olemasolevaid ja kogutavaid andmeid tohib Kogu hiljem kasutada üksnes nendel eesmärkidel, milleks andmeid koguti ning neid andmeid ei säilitata kauem, kui see on vajalik eesmärgi täitmiseks. Säilitamiseks ettenähtud aja lõppemisel isikuandmed kustutatakse.

7.8.       Isikuandmete töötlemise põhimõtete ja isikuandmete kaitse turvameetmete rakendamise kohustus on kõigil Kogu liikmeskonna moodustavatel isikutel, kes töötlevad või kelle ülesandel töödeldakse isikuandmeid Kogu ülesannete ja kohustuste täitmiseks või kelle valdusesse on isikuandmed sattunud mittetahtlikult. Kogu liikmeskonna moodustavatel isikutel on kohustus hoida Koguga seotuna teatavaks saanud teavet isikuandmete kohta salajas ka peale liikmelisuse lõppemist.

7.9.       Kui Kogus leiab aset rikkumine, mis kujutab endast tõenäolist ohtu füüsilise isiku õigustele ja vabadusele, on Kogu esindaja kohustatud viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 72 tundi pärast rikkumisest teada saamist, teavitama sellest Andmekaitse Inspektsiooni.

 

 

Põhikiri on vastu võetud MTÜ Logistikaohvitseride Kogu asutamiskoosolekul 05.04.2018. a.

Põhikiri on muudetud MTÜ Logistikaohvitseride Kogu üldkoosolekul 14.08.2018. a.

Küsitlus

Kuidas soovite saada uut infot Kogu tegevuse kohta?

Kontakt

Vatslaserva 21
Vatsla, Saue vald,
Harjumaa, 76915

   Google Maps

   logistikaohvitserid@gmail.com

KALENDER

P E T K N R L
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt

Logistikaohvitseride Kogu

Vatslaserva 21
Vatsla, Saue vald,
Harjumaa, 76915

   Google Maps

   logistikaohvitserid@gmail.com

Logistikaohvitseride Kogu

Logistikaohvitseride Kogu (LOK) on võrgustik, mis võimaldab jagada ja vahetada mitteformaalselt erialalist informatsiooni.